Swedbank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 6004

Swedbank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk og Finansinspektionen, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, tlf. nr. +46 (0)8-408 980 00, www.fi.se.

Swedbank samarbejder med BRF Kredit.

Swedbank yder ikke rådgivningstjenster, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Swedbank.

Swedbank modtager fra BRFkredit 0,37% i provision af låntagers restgæld samt det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr. Lån formidlet af Swedbank er omfattet af aftale om modregning af eventuelle tab.

Hvis du ønsker at klage over Swedbank, skal du i første omgang kontakte din rådgiver eller rådgiverens chef for at finde en løsning.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Swedbanks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Swedbank. Oplysninger om den klageansvarlige fås her.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, 1256 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/ord. Ved indgivelse af en klage skal Swedbanks e-mail adresse angives.

Klager vedrørende Swedbanks overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Swedbanks behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.